Sikerek és kudarcok.
Interjú Dr. Szalma Bélával, a MaReSz elnökével

Hogyan látja a MaReSz elmúlt 2 évét?

Az elmúlt két évben alapozó munka folyt. Jelentős előrelépések történtek a működés törvényessége és szervezettsége tekintetében. Megteremtettük a további munka jogi fundamentumait. Kidolgoztuk az Alapszabályt valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot, megfelelve a törvényességi szempontoknak. Tisztáztuk a pénzügyi jogosultságokat. Rendeztük a testületek, tagozatok, bizottságok működésének kereteit.

Az Év Rendezvényszervezője Díj és a MaReSz Díj odaítélésének feltételeit is rögzítettük, az ide vonatkozó szabályzatot megalkottuk.

A MaReSz egy összetett szervezet. A rendezvényszervezés életét modellezve, itt is jelen van a rendezvényszervező, mint fővállalkozó – beleértve a konferenciaszervezőt, kongresszusszervezőt, eseményszervezőt. Az ő természetes szövetségeseik a rendezvénypiac többi szereplői, a rendezvényhelyszínek, rendezvény technikusok, a rendezvénygasztronómia képviselői… A partnerek egymás közötti viszonyát szabályozzák a Szövetségben a tagozatok.

Az elmúlt két év során, a törvényességi feltételeknek megfelelve, a tagozatok újjáalakultak. Munkájukat újraindították, évente 3-4 tagozati ülést tartva interaktív kapcsolatot teremtenek a tagság és az Elnökség között. Elmondható, hogy Szövetségünk szakmai életének alapja a tagozati munka.

Egyik legnagyobb, a külvilág számára is látványos eredményünk a MaReSz Nap megszervezése. Ez a szakmai-tudományos rendezvény reményeink szerint hagyományteremtő lesz. Elsőrendű célja, hogy a tagok megismerhessék egymást, illetve bemutathassák egymásnak termékeiket, tevékenységüket.

A rendezvény lehetőséget nyújt a piac technikai újdonságainak, szolgáltatásainak prezentálására. Mindezt egy szakmai konferencia keretein belül.

Meghívott kormányzati képviselők, a szakma felsőfokú képzésének oktatói, a rendezvénypiac kiemelkedő alakjai tartanak előadásokat. Széles körű eszmecsere lehetősége nyílik meg a rendezvény résztvevői között. Interaktív tartalmak, valódi érdekütköztetések jelenhetnek meg.

Az elmúlt években megterveztük a nemzetközi kapcsolataink irányait. A kijelölt kapcsolatokat felvettük, ezek továbbfejlesztése is folyamatos.

Lépéseket tettünk a Szövetség szélesebb körű megismertetése felé. Fejlesztettük külső és belső kommunikációnkat egyaránt. Ebben segítségünkre van a MaReSz megújult weblapja is.

Jelentős hangsúlyt fektettünk a szakmai fórumokon való megjelenésünkre is. Törekedtünk a kormányzati szervezetekben való szerepvállalásra, a döntés-előkészítésben véleményünk megfogalmazására, észrevételeink megjelenítésére.

Szerepet vállaltunk a szakmai oktatás fejlesztésében, tanácsadással segítettük a szakemberképzés és vezetőképzés átalakítását.

Felállítottuk a Szövetség négy szakbizottságát. Ezek közül a Szakmapolitikai Bizottság, illetve, ezen belül a Kongresszusi Irodai Munkacsoport és az Oktatási Munkacsoport munkáját kell kiemelnem. Termékeny munka folyik ezekben a szakmai műhelyekben, aminek kihatása van szakmai mindennapjainkra is.

Ami e téren elmaradásunk, az a Tanácsadó Testület felállítása. Ennek feladata elsősorban a lobbyzás lenne, az ágazat érdekeinek kormányzat felé való képviselete. A Testület a jelenlegi elképzelések szerint a Szövetség korábbi elnökeiből állna, de érdemes lehet ezt a kört kibővíteni. Elsősorban a társszervezetek vezetőinek, kormányzati szakpolitikusoknak, volt MaReSz-tisztségviselőknek és –díjazottaknak bevonása lehet e téren hasznos.

 

Dr. Szalma Béla, a MaReSz elnöke. HOL Magazin 2010.

 

Melyek azok a sikerek, amikre szívesen emlékszik vissza?

A már felsoroltakon kívül büszke vagyok a kongresszusszervező cégek minősítésének elvégzésére. Erre az objektív szempontrendszerre régóta mutatkozott piaci igény. Mi ezt az igényt észleltük, és kielégítettük. A nagy létszámú rendezvények megrendelői így korrekt és megbízható, minősített piaci szolgáltatók közül választhatnak, akik képesek teljes körű nemzetközi, illetve nemzetközi részvételű kongresszusok megszervezésére is.

 

Voltak-e területek, ahol elmaradtak a sikerek?

Kudarcként élem meg, hogy nem sikerült a Szövetség szellemiségében megfelelő változást elérnem. Véleményem szerint a MaReSz nem klub, nem baráti kör, hanem országos szakmai érdekképviseleti szervezet, megszabott célokkal és meghatározott szervezeti egységekkel. Csak ezek alkalmazásával érhetünk célba. Fontos a fegyelem és a kiszámíthatóság.

Ugyanígy vannak még elmaradások a tartalmas munkavégzés területein.

Nem sikerült jó légkört kialakítanunk, pedig ez megkönnyítené a piaci szereplők közötti szakmai együttműködést, illetve a Szövetség szervezetein belüli munkát is.

Nem sikerült közelebb hozni egymáshoz a tagokat, illetve várat magára a tagság aktivizálása.

A MaReSz előtt álló kihívások egyike a szakapparátus felállítása. Ennek hiányában a választott tisztségviselőknek kell napi operatív munkát végezniük – de nem ez a cél! A főtitkár feladata lenne a szakapparátus irányítása. A főtitkár munkakörét pontosítani kell, sokkal kötöttebb és ellenőrzöttebb formában kell Õt foglalkoztatni. A főtitkár foglalkoztatása és az általa használt iroda bérleti költségei a Szövetség bevételének több, mint a felét teszik ki. E vonatkozásban a teljesítmény és a ráfordítás aránya kívánni valót hagy maga után.

 

Sikerült-e eredeti terveit megvalósítania?

A megválasztásomkor is tudtam, hogy mit vállalok el. Mint a korábbi Elnökség mellett működő Felügyelő Bizottság elnöke, láttam a hiányosságokat. A tennivalók ismeretében, ezt a ciklust az alapozó munkának kellett szentelnünk. Megteremtettük a szakmai munka, a közös gondolkodás alapjait. Ezen az úton elindultunk, az első sikerek már megmutatkoztak.

 

Miért mond le a további jelölésről?

Nem tudom azzal az elánnal végezni a munkámat, amit magamtól is elvárok. Túl sok, amit felvállaltam. Sok a tennivalóm a MOTESZ miatt, a hazai és nemzetközi munkában is. Ez lefoglal, nagy erőfeszítést igényel tőlem. Szeretném munkámat jó szívvel, és legjobb tudásom szerint végezni.

Visszavonulásom oka alapvetően azonban az, hogy a gondolkodásmódban nem sikerült a kívánt változást elérnem. Hiányzik az az összhang, amivel többet és jobbat tudnánk felmutatni. Emellett olyan megnyilvánulások, olyan hangnemek fordultak elő, amik az én értékrendemmel ellenkeznek. Lemondásommal teret adok a fiatalabbaknak, akik jó irányba vihetik a Szövetséget, ismertebbé és elfogadottabbá tehetik a MaReSz-t.

 

Részt fog-e vállalni a Szövetség munkájában a továbbiakban?

Tag maradok. Amennyiben a következő Elnökség megkérdezi a véleményemet, szívesen segítek, és ha felkérnek, bekapcsolódom a Tanácsadó Testület munkájába. Korábban sportolóként is a közösségért és a csapatért dolgoztam – ezért is vállaltam el megbízatásomat.

Az új elnöknek azt tanácsolom, hogy támaszkodjon arra, amit az utódomra hagyok. Maradjon a MaReSz komoly szakmai szervezet, igyekezzen méltó módon képviselni a tagok érdekeit.

Alakítson ki jó emberi kapcsolatot a tagokkal.

Változtasson az eddig jellemző – az egymás iránti tiszteletet időnként háttérbe szorító - mentalitáson, kölcsönös legyen a megbecsülés. És végül: a klubjelleget a múltra hagyva, a MaReSz széles körben ismert és elismert, országos szakmai, érdekképviseleti szervezetként működjék és elnöksége úgy irányítsa, hogy ezeket a jellemzőket megtartva fejlődjön a jövőben.

 

Köszönjük a beszélgetést!

 

-zt-


SPECIA Kommunikációs Ügynökség 1134 Budapest Botond utca 12. +3630 9994299 info@specia.hu online kommunikáció webmarketing